تمام قیمت های ذکر شده واقعی است
تابان ایر
هواپیما : بوئینگ

300,000

ظرفیت 9
قشم ایر
هواپیما : A300-600

430,000

ظرفیت 9
کاسپین ایر
هواپیما : MD-82

430,000

ظرفیت 9
کاسپین ایر
هواپیما : MD-82

440,000

ظرفیت 8
کاسپین ایر
هواپیما : MD-80

440,000

ظرفیت 9
قشم ایر
هواپیما : A300-600

440,000

ظرفیت 9
قشم ایر
هواپیما : A300-600

440,000

ظرفیت 5
قشم ایر
هواپیما : A300-600

490,000

ظرفیت 5
قشم ایر
هواپیما : A300-600

490,000

ظرفیت 6
قشم ایر
هواپیما : A300-600

490,000

ظرفیت 9
کاسپین ایر
هواپیما : 737

500,000

ظرفیت 6
کاسپین ایر
هواپیما : نامشخص

500,000

ظرفیت 4
آتا
هواپیما : بوئینگ

500,000

ظرفیت 3
آتا
هواپیما : بوئینگ

500,000

ظرفیت 9
آتا
هواپیما : بوئینگ

500,000

ظرفیت 9
قشم ایر
هواپیما : A300-600

505,000

ظرفیت 9
قشم ایر
هواپیما : A300-600

515,000

ظرفیت 9
قشم ایر
هواپیما : A300-600

517,900

ظرفیت 7
آتا
هواپیما : MD-88

540,000

ظرفیت 7
آتا
هواپیما : نامشخص

556,200

ظرفیت 5